Regulamin

Regulamin uczestnictwa w warsztatach, webinarach oraz zakupu voucherów

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w warsztatach, zwanymi dalej: Warsztaty, a także określa warunki i zasady uczestnictwa w webinarach, zwanymi dalej: Webinar, oraz zakup voucherów na warsztaty i webinary, zwanymi dalej Vouchery,
 2. Podmiotem organizującym Warsztaty i Webinary jest Natalia de Barbaro-Modelska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Natalia de Barbaro – Modelska Hekla”, dalej: Organizator.
 3. Warsztaty będą odbywały się w dniach i miejscu ustalonym przez Organizatora.
 4. Po podjęciu decyzji o uczestnictwie w Warsztatach albo Webinarze Uczestnik żeby móc wziąć udział w tymże Warsztacie albo Webinarze zobowiązany jest opłacić swój udział w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca. Podana kwota zawiera opłatę za udział w danym Warsztacie albo webinarze, nocleg i wyżywienie.
 5. Wszelkie  dane dotyczące płatności zawarte są w potwierdzeniu wstępnej rezerwacji otrzymanej przez Organizatora.
 6. Uczestnik może odwołać swój udział w Warsztatach najpóźniej na 30 dni przed planowanym dniem  rozpoczęcia Warsztatów, o którym mowa w pkt. 3 powyżej. Wówczas przysługuje mu zwrot  wpłaconej opłaty, o której mowa w punkcie 5 powyżej, zwrócony zostanie w ciągu 7 dni od otrzymania od  Organizatora maila potwierdzającego przyjęcie odwołania rezerwacji.
 7. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie do 14 dni przed planowanym dniem  rozpoczęcia Warsztatów, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, wpłacona kwota, o której mowa w pkt. 5 powyżej, zostaje zatrzymana w wysokości 50% przez Organizatora, a dotychczasowa  rezerwacja ulega odwołaniu. Zwrot  pozostałych 50% wpłaconej opłaty, o której mowa w punkcie 5 powyżej, zwrócony zostanie w ciągu 7 dni od otrzymania od  Organizatora maila potwierdzającego przyjęcie odwołania rezerwacji.
 8. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym dniem  rozpoczęcia Warsztatów, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, wpłacona kwota, o której mowa w pkt. 5 powyżej, zostaje zatrzymana przez Organizatora, a dotychczasowa  rezerwacja ulega odwołaniu.
 9. Kwota do zapłaty za udział w Warsztatach podawana jest w opisie Warsztatu znajdującym  się na stronie internetowej www.nataliadebarbaro.com oraz na stronie Własny Pokój na  Facebooku w zakładce „Wydarzenia”, a także w mailu wysłanym przez Organizatora  potwierdzającym wstępną rezerwację.
 10. Organizator Warsztatów odpowiada za ich zorganizowanie.
 11. Koszty dojazdu na miejsce Warsztatów stanowią koszt własny każdego Uczestnika. Uczestnictwo w Warsztatach nie obejmuje ubezpieczenia od następstw  nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 12. Uczestnikiem zajęć w ramach Warsztatów może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 13. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania porządku, właściwego zachowania się  i wyrażania w sposób nie zakłócający innym osobom udziału w warsztatach.
 14. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mają bezwzględny zakaz wstępu na zajęcia.
 15. Uczestnictwo w poszczególnych punktach programu Warsztatów nie jest obowiązkowe,  przy czym brak uczestnictwa z przyczyn leżących po stronie 
Uczestnika nie będzie stanowił  podstawy do domagania się obniżenia opłaty, o której mowa w pkt. 10 powyżej .
 16. Webinar odbywa się każdorazowo online, a Uczestnik na trzy dni przed planowanym Webinarem oraz w dniu planowanego Webinaru otrzyma do niego link.
 17. W sytuacji, gdy Uczestnik nie może brać udziału online w zaplanowanym Webinarze, może on otrzymać po zwróceniu się do Organizatora link do nagrania Webinaru. Link jest ważny i aktywny prze siedem dni od momentu wysłania go mailem Uczestnikowi.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku, czy też terminu Warsztatów w przypadku  nadzwyczajnych okoliczności (np. choroba prowadzącego zajęcia, obostrzenia epidemiologiczne, zdarzenia losowe, itp.) lub w przypadku braku zebrania się  wystarczającej liczby Uczestników, o czym Organizator poinformuje Uczestników Warsztatu z odpowiednim wyprzedzeniem.
 19. Organizator może odwołać Warsztaty przed planowanym wydarzeniem w przypadku  wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od Organizatora (m.in. obostrzeń epidemiologicznych) lub w przypadku braku zebrania się wystarczającej liczby  Uczestników, o czym Organizator poinformuje Uczestników telefonicznie albo mailowo. Wówczas następuje zwrot całej wpłaconej tytułem uczestnictwa w Warsztatach sumy pieniędzy w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania Uczestnika o konieczności odwołania Warsztatów. Z tytułu odwołania Warsztatów Uczestnikom nie  przysługuje dodatkowe roszczenie odszkodowawcze.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się  przez Uczestników do niniejszego Regulaminu, zasad obowiązujących, programu oraz zalecanych instrukcji.
 21. Uczestnicząc w zajęciach Uczestnik oświadcza, że posiada aktualną wiedzę o trwającym  stanie epidemicznym w Polsce i jest świadom ryzyka, jakie może nieść uczestnictwo  w Warsztatach wyjazdowych.
 22. Uczestnicząc w zajęciach Uczestnik oświadcza, że zgodnie ze swoim aktualnym stanem  wiedzy jest zdrowy, nie jest podejrzany o zakażenie COVID -19 i nie miał kontaktu z osobą  zakażoną COVID -19.
 23. W Warsztatach nie mogą uczestniczyć osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, objęte  kwarantanną, izolacją, czy nadzorem epidemiologicznym.
 24. Wszystkie kwestie organizacyjne, a także szczegóły dotyczące Warsztatów wysyłane są  mailowo na minimum 7 dni przed terminem rozpoczęcia Warsztatów.
 25. Organizator i Uczestnicy zobowiązują się do zachowania tajemnicy oraz pełnej dyskrecji  dotyczącej przebiegu Warsztatów oraz informacji, które posiedli w trakcie trwania Warsztatów o innych Uczestnikach.
 26. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako  RODO) informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Natalia de Barbaro – Modelska
  2. Dane osobowe uczestnika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja warsztatów, dochodzenie  ewentualnych roszczeń związanych ze świadczeniem usług lub obrona przed  ewentualnymi roszczeniami, rozliczenia udziału w warsztatach
  4. Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym.  Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy
  5. Administrator informuje, że każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych  osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji jak również ma prawo do  przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania,  ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą  ku temu podstawy prawne
  6. Administrator informuje, że dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez  cały okres świadczenia usług na rzecz uczestnika, jak również dane będą  przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń  podatkowych i cywilnych
  7. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu  decyzji, w tym profilowaniu
  8. Administrator informuje, że dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane  wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa
  9. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza  Europejski Obszar Gospodarczy)
  10. Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego  sposób przetwarzania danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych  Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2
  11. W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw dotyczących  przetwarzania przez Administratora danych osobowych prosimy o kontakt na adres  mailowy: natalia@nataliadebarbaro.com albo lucyna@nataliadebarbaro.com

psycholożka, autorka „Czułej Przewodniczki”. Prowadzi autorskie warsztaty dla kobiet „Własny Pokój”. Pisze felietony dla „Wysokich Obcasów” i „Charakterów”.