Regulamin

Regulamin uczestnictwa w warsztatach, webinarach oraz zakupu voucherów

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w warsztatach, zwanymi dalej: Warsztaty, a także określa warunki i zasady uczestnictwa w webinarach, zwanymi dalej: Webinar, oraz zakup voucherów na warsztaty i webinary, zwanymi  dalej Vouchery, jak również  informację dotyczące anulowania zamówienia i prawa odstąpienia od umowy a także zasady składania reklamacji.dalej: Regulamin.
 2. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
  1. Sklep – sklep internetowy funkcjonujący pod adresem https://nataliadebarbaro.com
  2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie.
  3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego). Wszelkie regulacje dotyczące Użytkownika dotyczą również Konsumenta, chyba że w Regulaminie wskazano inaczej.
  4. Organizator/Sprzedawca – Natalia de Barbaro-Modelska „Hekla” Burów 13 32-083 Burów, NIP: 6761021326
  5. Produkt – produkty oferowane w Sklepie w szczególności Warsztaty, Webinary. które Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
  6. Warsztaty – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę warsztatów zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
  7. Webinary – usługa polegająca na przeprowadzaniu przez Sprzedawcę webinaru zgodnie z opisem zamieszczonym w Sklepie, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
  8. Regulamin – niniejszy regulamin.
  9. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Podmiotem organizującym Warsztaty i Webinary jest Natalia de Barbaro-Modelska prowadzącą działalność gospodarczą  pod  firmą  Natalia de Barbaro-Modelska „Hekla” Burów 13 32-083 Burów, NIP: 6761021326,,
 4. Warsztaty będą odbywały się w dniach i miejscu ustalonym przez Organizatora.
 5. Wszystkie warsztaty i Webinary są szczegółowo opisane na stronie: https://nataliadebarbaro.com
 6. Sprzedaż Warsztatów i/lub Webinarów dokonywana jest bez logowania Użytkowników.
 7. Stronami umowy sprzedaży Produktów, Warsztatów i/lub Webinarów zawieranej za pośrednictwem Sklepu są: Sprzedawca oraz Użytkownik.
 8. Ceny Warsztatów i/lub Webinarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
 9. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu odbywa się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, co nie wyklucza możliwości czasowego wyłączenia sprzedaży z przyczyn technicznych.
 10. Informacje o Warsztatach i/lub Webinarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje te wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 11. Po podjęciu decyzji o uczestnictwie w Warsztatach i/lub Webinarze Uczestnik żeby móc wziąć udział w tymże Warsztacie i/lub Webinarze zobowiązany jest opłacić swój udział w celu potwierdzenia rezerwacji miejsca.  Podana kwota zawiera opłatę za udział w danym Warsztacie albo webinarze, nocleg i wyżywienie.Użytkow nik może tego dokonać:
  1. poprzez wybranie odpowiedniego Warsztatu i/lub Webinaru i dodanie go do koszyka (przycisk ,,dodaj do koszyka”)
  2. wypełnieniu swoich danych kontaktowych,
  3. zaakceptowaniu regulaminu,
  4. zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym,
  5. kliknięcie w przycisk „kupuję i płacę” i dokonaniu wpłaty poprzez link,  przelewem bankowym  kartą płatniczą lub blikiem. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem systemu PayU, którego właścicielem i operatorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, Posiadająca numer KRS 0000274399, numer NIP: 779-23-08-495.
  6. Po dokonaniu płatności w systemie Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zamówienia.
 12. Z chwilą dokonania skutecznej płatności między Użytkownikiem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży .
 13. Wszelkie  dane dotyczące płatności zawarte są w potwierdzeniu wstępnej rezerwacji otrzymanej przez Organizatora.
 14. Uczestnik może odwołać swój udział w Warsztatach najpóźniej na 30 dni przed planowanym dniem  rozpoczęcia Warsztatów, o którym mowa w pkt. 3 powyżej. Wówczas przysługuje mu zwrot  wpłaconej opłaty, o której mowa w punkcie 5 powyżej, zwrócony zostanie w ciągu 7 dni od otrzymania od  Organizatora maila potwierdzającego przyjęcie odwołania rezerwacji.
 15. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie do 14 dni przed planowanym dniem  rozpoczęcia Warsztatów, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, wpłacona kwota, o której mowa w pkt. 5 powyżej, zostaje zatrzymana w wysokości 50% przez Organizatora, a dotychczasowa  rezerwacja ulega odwołaniu. Zwrot  pozostałych 50% wpłaconej opłaty, o której mowa w punkcie 5 powyżej, zwrócony zostanie w ciągu 7 dni od otrzymania od  Organizatora maila potwierdzającego przyjęcie odwołania rezerwacji.
 16. W przypadku odwołania rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym dniem  rozpoczęcia Warsztatów, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, wpłacona kwota, o której mowa w pkt. 5 powyżej, zostaje zatrzymana przez Organizatora, a dotychczasowa  rezerwacja ulega odwołaniu.
 17. Kwota do zapłaty za udział w Warsztatach podawana jest w opisie Warsztatu znajdującym  się na stronie internetowej nataliadebarbaro.com oraz na stronie Własny Pokój na  Facebooku w zakładce „Wydarzenia”, a także w mailu wysłanym przez Organizatora  potwierdzającym wstępną rezerwację.
 18. Organizator Warsztatów odpowiada za ich zorganizowanie.
 19. Koszty dojazdu na miejsce Warsztatów stanowią koszt własny każdego Uczestnika. Uczestnictwo w Warsztatach nie obejmuje ubezpieczenia od następstw  nieszczęśliwych wypadków (NNW).
 20. Uczestnikiem zajęć w ramach Warsztatów może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 21. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania porządku, właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym osobom udziału w warsztatach.
 22. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających mają bezwzględny zakaz wstępu na zajęcia.
 23. Uczestnictwo w poszczególnych punktach programu Warsztatów nie jest obowiązkowe,  przy czym brak uczestnictwa z przyczyn leżących po stronie
  Uczestnika nie będzie stanowił  podstawy do domagania się obniżenia opłaty, o której mowa w pkt. 10 powyżej .
 24. Webinar odbywa się każdorazowo online, a Uczestnik na trzy dni przed planowanym Webinarem oraz w dniu planowanego Webinaru otrzyma do niego link.
 25. W sytuacji, gdy Uczestnik nie może brać udziału online w zaplanowanym Webinarze, może on otrzymać po zwróceniu się do Organizatora link do nagrania Webinaru. Link jest ważny i aktywny prze siedem dni od momentu wysłania go mailem Uczestnikowi.
 26. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku, czy też terminu Warsztatów w przypadku nadzwyczajnych okoliczności (np. choroba prowadzącego zajęcia, obostrzenia  epidemiologiczne, zdarzenia losowe, itp.) lub w przypadku braku zebrania się  wystarczającej liczby Uczestników, o czym Organizator poinformuje Uczestników Warsztatu z  odpowiednim wyprzedzeniem.
 27. Organizator może odwołać Warsztaty przed planowanym wydarzeniem w przypadku wystąpienia okoliczności nadzwyczajnych, niezależnych od Organizatora (m.in. obostrzeń  epidemiologicznych) lub w przypadku braku zebrania się wystarczającej liczby  Uczestników, o czym Organizator poinformuje Uczestników telefonicznie albo mailowo. Wówczas następuje zwrot całej wpłaconej tytułem uczestnictwa w Warsztatach sumy pieniędzy w terminie 5 dni roboczych od dnia poinformowania Uczestnika o konieczności odwołania Warsztatów. Z tytułu odwołania Warsztatów Uczestnikom nie  przysługuje dodatkowe roszczenie odszkodowawcze.
 28. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się przez Uczestników do niniejszego Regulaminu, zasad obowiązujących, programu oraz  zalecanych instrukcji.
 29. Uczestnicząc w zajęciach Uczestnik oświadcza, że posiada aktualną wiedzę o trwającym  stanie epidemicznym w Polsce i jest świadom ryzyka, jakie może nieść uczestnictwo  w Warsztatach wyjazdowych.
 30. Uczestnicząc w zajęciach Uczestnik oświadcza, że zgodnie ze swoim aktualnym stanem  wiedzy jest zdrowy, nie jest podejrzany o zakażenie COVID -19 i nie miał kontaktu z osobą  zakażoną COVID -19.
 31. W Warsztatach nie mogą uczestniczyć osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, objęte  kwarantanną, izolacją, czy nadzorem epidemiologicznym.
 32. Wszystkie kwestie organizacyjne, a także szczegóły dotyczące Warsztatów wysyłane są  mailowo na minimum 7 dni przed terminem rozpoczęcia Warsztatów.
 33. Organizator i Uczestnicy zobowiązują się do zachowania tajemnicy oraz pełnej dyskrecji  dotyczącej przebiegu Warsztatów oraz informacji, które posiedli w trakcie trwania Warsztatów o innych Uczestnikach.
 34. Wszelkie informację, działania stosowane na Warsztatach i/lub Webinarach są przedmiotem praw autorskich i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 35. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z Organizatorem umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysyłać maila na adres: lucyna@nataliadebarbaro.com
 36. Zachowanie terminu odstąpienia uważa się za zachowane, gdy w powyższym terminie Użytkownik wyślę odstąpienie od Umowy drogą mailową lub wyślę formularz odstąpienia od Umowy i otrzyma jego potwierdzenia zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 37. W przypadku, gdy Konsument weźmie udział w Warsztacie i/lub Webinarze zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy .
 38. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 39. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Organizator zwraca wpłatę niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.
 40. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące wykonanej usługi Warsztatów i/lub Webinarów, lub samego procesu zakupowego.
 41. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Organizatora lucyna@nataliadebarbaro.com
 42. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 43. Organizator ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
 44. Organizator działa zgodnie z prawem polskim, w tym z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 45. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako  RODO) informujemy, że:
  1) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Natalia de Barbaro – Modelska
  2) Dane osobowe uczestnika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  3) Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja warsztatów, dochodzenie  ewentualnych roszczeń związanych ze świadczeniem usług lub obrona przed  ewentualnymi roszczeniami, rozliczenia udziału w warsztatach
  4) Administrator informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem umownym.  Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy
  5) Administrator informuje, że każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych  osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji jak również ma prawo do  przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania,  ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą  ku temu podstawy prawne
  6) Administrator informuje, że dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez  cały okres świadczenia usług na rzecz uczestnika, jak również dane będą  przechowywane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń  podatkowych i cywilnych
  7) Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu  decyzji, w tym profilowaniu
  8) Administrator informuje, że dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane  wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa
  9) Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza  Europejski Obszar Gospodarczy)
  10) Administrator informuje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorującego  sposób przetwarzania danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych  Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2
  11) W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw dotyczących  przetwarzania przez Administratora danych osobowych prosimy o kontakt na adres  mailowy: natalia@nataliadebarbaro.com albo lucyna@nataliadebarbaro.com

Dane kontaktowe:

 1. Adres Sprzedawcy:  Natalia de Barbaro-Modelska „Hekla” Burów 13 32-083 Burów, NIP: 6761021326
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: natalia@nataliadebarbaro.com albo lucyna@nataliadebarbaro.com, tel. +48 601 861 709

 

 

Treść odstąpienia od umowy

 

Treść odstąpienia od umowy  (Informacje te należy podać i odesłać mailem na adres lucyna@nataliadebarbaro.com tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Data, miejscowość

Adresat. Natalia de Barbaro-Modelska „Hekla” Burów 13 32-083 Burów, NIP: 6761021326,,

Nadawca: Imię i nazwisko konsumenta, dane kontaktowe

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 1. /proszę uzupełnić/
 2. /data zawarcia umowy/

Jednocześnie proszę o zwrot wpłaconej należności w wysokości ………………………… (kwota) na konto:

Nazwa banku: ……………………………………………

Nr konta: …………………………………………………..

psycholożka, autorka „Czułej Przewodniczki”. Prowadzi autorskie warsztaty dla kobiet „Własny Pokój”. Pisze felietony dla „Wysokich Obcasów” i „Charakterów”.